ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕНЕТИ ИСТРАЖУВАЊА И ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
Ц И П О З

Со што е создадена:

самофинансирачка институција

регистрирана според законот за високо образование

регистрирана за истражување и обука

раководена од Управен одбор формиран од ННС при Факултетот за земјоделски науки и храна

За нас

За подобро искористување на своите човечки и техлолошките ресурси, Факултетот за земјоделски науки и храна во март 2002 година реши да ги зголеми своите активности, преку формирање на истражвувачко едукативна институција на самоодржувачка основа. Генералната замисла беше да се формира институција која ќе делува во областа на земјоделството. Од една страна да работи на зголемување на истражувачката работа, а од друга страна да работи на подобрување на практиката на студентите и фармерите.

ЦИШПЗ